See sait kasutab küpsiseid teie kogemuse parandamiseks ja teie kogemuse optimeerimiseks. Selle saidi kasutamise jätkamisega nõustute meie küpsiste kasutamisega sellel saidil. Loe rohkem

GelvoraSergel OÜ privaatsuspoliitika

 

GelvoraSergel OÜ privaatsuspoliitika (edaspidi “privaatsuspoliitika”) eesmärgiks on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise, eesmärgi, aluste, töötlemisperioodi, saajate kategooriate, kaitse ning isikuandmete juurdepääsuõiguste kohta.

 

Isikuandmed ja nende hankimine

 

Isikuandmed on igasugune füüsilise isiku kohta tuvastatud või tuvastatav teave – võlgnik, käendaja, pantija ja vastava kinnis-/ vallasvara kaasomanik, maksja, nende esindaja, kontaktisik, muu võlgade sissenõudmise/sissenõudmisega seotud kolmas isik (nt kohtunik, kohtu esimees, maksejõuetusmenetluse haldur, kohtutäitur, võlgniku muu võlausaldaja, notar, hindaja, riikliku korrakaitseorgani ametnik ja töötaja jne), GelvoraSergel OÜ koostööpartner (sh potentsiaalne koostööpartner), tema esindaja või tegelik kasusaaja, GelvoraSergel OÜ töökohakandidaat.

 

GelvoraSergel OÜ hangib isikuandmeid:

 • andmesubjektide võlausaldajatelt/üleandjatelt;
 • andmesubjektidelt;
 • andmesubjektide esindajatelt;
 • andmesubjektiga seotud kolmandatelt isikutelt (nt andmesubjekti sugulased, abikaasa, partner);
 • teistelt isikutelt, kes tagavad andmesubjekti kohustuste nõuetekohase täitmise algse või eelmise võlausaldaja ees (nt käendaja, pantija);
 • isikuandmete töötlemiseks loodud andmebaasidest ja avalikest registritest vastavalt normatiivaktidele;
 • krediidiasutustelt maksete haldamisel;
 • õiguskaitseorganitelt, kohtutelt, pankrotihalduritelt, kohtutäituritelt, notaritelt;
 • vallas- või kinnisvara omanikelt või kaasomanikelt, kelle aadressile on andmesubjekti vara registreeritud või teatatud elukoha aadress või kelle vara on andmesubjekti tegelikus valduses;
 • Eesti Vabariigi ametliku väljaandja (Riigi Teataja) väljaannetest.

Vastutav töötleja ja vastutava töötleja kontaktandmed

 

Isikuandmete vastutav töötleja on GelvoraSergel OÜ. Kõik kontaktandmed on leitavad siit: https://gelvorasergel.ee/.

GelvoraSergel OÜ andmekaitsespetsialistiga saab ühendust võtta e-posti aadressil: dpo@gelvorasergel.lv. Selle e-posti aadressi kaudu saate esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 

GelvoraSergel OÜ isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • võlgade sissenõudmine ja tagasinõudmine;
 • andmesubjekti tuvastamine;
 • maksevõime hindamine enne lepingu sõlmimist;
 • teatamine eesõigusest;
 • maksete haldamine;
 • paberitöö korraldamine;
 • suhtlus;
 • õigussuhete loomine, muutmine või lõpetamine;
 • tõendite säilitamine;
 • vastuväidete läbivaatamine ja töötlemine;
 • nõuete loovutamine;
 • aruandlus Läti panga Krediidiregistrisse;
 • regulatiivsete kohustuste täitmine;
 • võlgade ajaloo andmebaasi loomine;
 • avalike registrite järelevalve;
 • teenuste kvaliteedi tagamine;
 • koostöö tagamine koostööpartneritega, sh koostöö tagamiseks vajaliku teabe edastamine/vastuvõtmine;
 • ettevõtete auditeerimine, planeerimine, raamatupidamine ja analüüs;
 • ettevõtlusannete koostamine;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
 • pettuste ennetamine ja avastamine;
 • õiguskaitsetaotluste täitmine;
 • panustamine vastutustundliku laenamise ning vastutustundliku ja õiglase laenamise edendamisse;
 • personali valimine ja oma juriidiliste huvide tagamine personali värbamise osas.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 

GelvoraSergel OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;
 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • regulatiivsete nõuete täitmiseks – täitmaks GelvoraSergel OÜ-le õigusaktidega sätestatud kohustusi;
 • seaduslikud (õigustatud) huvid – realiseerimaks GelvoraSergel OÜ õigussuhetest või regulatiivsetest aktidest tulenevaid seaduslikke (õigustatud) huvisid.

GelvoraSergel OÜ seaduslikud (õigustatud) huvid on:

 • äritegevuse teostamine vastavalt õigusaktidele;
 • võlgade sissenõudmise ja tagasinõudmise teenuste pakkumine ja teostamine;
 • maksete haldamine;
 • võlgade ajaloo andmebaasi loomine;
 • panustamine vastutustundliku laenamise ning vastutustundliku ja õiglase laenamise edendamisse;
 • andmesubjekti tuvastamine;
 • õigussuhete ja lepinguliste kohustuste täitmise tagamine;
 • oma äritegevuse põhjendamatute finantsriskide ärahoidmine (sealhulgas krediidiriski hindamine enne õigussuhete sõlmimist ja selle ajal);
 • äritegevuse käigus kogutud teabe hoidmine kindlal ajavahemikul;
 • teenuste välja töötamine ja arendamine;
 • teenuste kvaliteedi tagamine ja parandamine;
 • ebaseadusliku tegevuse, sh pettuste jälgimine ja ennetamine;
 • õiguskaitseorganite ja kohtu poole pöördumine oma mõjutatud või vaidlustatud õiguste või seadusega kaitstud huvide kaitsmiseks;
 • GelvoraSergel OÜ-le juhtimis-, finants- ja ettevõtlusarvestuse ning analüüsi pakkumine;
 • emaettevõtte teavitamine GelvoraSergel OÜ tegevuse kohta.

Isikuandmete töötlemise ja adressaatide kategooriad

 

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele, elektroonilise side seadusele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusele (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumisega ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EL (isikuandmete kaitse üldmäärus), edaspidi “määrus”, ja muud kohaldatavad seadusaktid eraelu puutumatuse ja andmetöötluse valdkonnas, võttes arvesse GelvoraSergel OÜ-le mõistlikult kättesaadavaid korralduslikke, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

GelvoraSergel OÜ võib võlgade sissenõudmise/tagasinõudmise tehnilise toe, igapäevase äritegevuse toetamise, kandidaatide valimise ja muude protsesside teostamiseks kirjaliku lepingu sõlmimisega või muu juriidilise akti alusel vastavalt Euroopa Liidu või liikmesriigi seadusele kaasata vajalike teenuste osutamiseks Marginaleni kontserni ettevõtteid või muid koostööpartnereid (töötlejaid), nt. nt e-posti ja tekstisõnumite saatmine, veebi- ja telekommunikatsioon, avalike registrite jälgimine, IT, arhiiv, dokumentide hävitamine, ettevõttesüsteemi pakkumine, ruumide rentimine ja koristamine, kandidaatide valimine, juriidilised, auditeerimis- ja muud teenused, tagades, et töötlejad täidavad ning rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse ja andmesubjektide kaitse määruse nõuete täitmine.

 

GelvoraSergel OÜ võib avalikustada isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele (sõltumatud töötlejad) järgmistel juhtudel:

 • andmetöötlus on sätestatud GelvoraSergel OÜ suhtes kohaldatavates õigusaktides;
 • andmesubjekti nõusoleku korral;
 • kui andmete avalikustamine on vajalik, et kaitsta GelvoraSergel OÜ rikutud või vaidlusaluseid õigusi või huvisid, mis on seadusega kaitstud.

 

Isikuandmete säilitamise kestuse kriteeriumid

 

GelvoraSergel OÜ säilitab isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • GelvoraSergel OÜ või andmesubjekt rakendab oma õigustatud huve (nt esitada vastuväiteid või kohtule avaldus, nõue võlausaldaja suhtes, aegumist ei ole antud juhul kehtestatud);
 • kui on olemas juriidiline kohustus isikuandmeid säilitada;
 • kui kehtib isikuandmete töötlemise nõusolek.

Andmesubjekti õigused

 

Andmesubjektil on õigus:

 • saada ligipääs GelvoraSergel OÜ käsutuses olevatele isikuandmetele;
 • taotleda GelvoraSergel OÜ käsutuses olevate ebatäpsete isikuandmete parandamist;
 • nõuda määruses sätestatud juhtudel andmetöötluse piiramist;
 • nõuda põhjendatud juhtudel isikuandmete kustutamist;
 • võtta nõusolek igal ajal tagasi, kui andmetöötlust teostatakse ainult nõusoleku alusel (nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist tehtud töötlemise seaduslikkust);
 • vaidlustada igal ajal isikuandmete töötlemine GelvoraSergel OÜ õigustatud huvi alusel, lähtudes konkreetse olukorraga seotud põhjustest.

 

Taotluse seoses teie isikuandmete töötlemisega ja teie õiguste rakendamisega koos täpsustatud postiaadressi/e-posti aadressiga vastuse saatmiseks võib esitada:

 • isiklikult või posti teel allkirjastatud taotlusena;
 • elektrooniliselt, saates e-kirja ja allkirjastades selle turvalise elektroonilise allkirjaga.

GelvoraSergel OÜ hindab saadud taotlust ja annab vastuse vastavalt kehtivatele seadusaktidele.

Vastuväidete korral teostab GelvoraSergel OÜ kõik mõistlikud ja vajalikud toimingud nende lahendamiseks, vastasel juhul on andmesubjektil õigus pöörduda järelevalveasutuse poole – Eesti andmekaitseInspektsioon, kontaktandmed: https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/mida-peab-teadma-isikuandmete-tootlemisest.

 

Privaatsuspoliitika ajakohastamine

 

GelvoraSergel OÜ võib privaatsuspoliitikat ajakohastada. Kehtiv privaatsuspoliitika (14.10.2019 versioon) on alati veebilehel saadaval.